IKEA contributes to a better everyday life for the many settlers

Statement by the campaign “IKEA don’t buy into occupation!”

English

IKEA contributes to a better everyday life for the many settlers

IKEA delivers goods to illegal Israeli settlements in the occupied Palestinian territory. IKEA’s answer to the critique is that “IKEA stores have existed in Israel for the many people since 2001” and that “IKEA’s vision is to contribute to a better everyday life for the many people.”

They are certainly many, the settlers. Half a million more exactly, who live on stolen Palestinian land. And certainly the many settlers have a better everyday life when they can get furniture home-delivered.

IKEA goes on: “We of course welcome everyone to our stores and treat everyone equally, regardless of ethnic background, religion, gender, political affiliation or residential area.”

IKEA welcomes everyone, regardless of whether they are involved in occupation, apartheid and oppression. Regardless of whether their residential area is illegal and the land they built their houses on is stolen from expelled Palestinians. IKEA does more than that; IKEA delivers furniture to the settlers’ homes, on roads that have also been built on occupied Palestinian land and that only Israeli Jews can use.

IKEA’s direct assistance to settlements violates both international law, UN resolutions, the EU’s and the Swedish government’s guidelines. UN Security Council Resolution 465 obligates states not to provide assistance to settlements on occupied land [1]. The International Court of Justice in its Advisory Opinion of 2004 clarified that the wall on occupied land, along with its associated system and the settlements, are illegal and that all states are obliged not to recognize and not render aid or assistance in maintaining this illegal situation [2].

Furthermore, IKEA makes itself complicit in Israel’s apartheid system. The fact that the majority of Palestinians lack freedom of movement and thus cannot visit IKEA stores nor are offered home deliveries by IKEA, is a piece in the puzzle of segregated areas, segregated judicial systems, and segregated economic conditions. The system is manifested in walls, roadblocks, confiscated water resources and agricultural lands, home demolitions, Israeli control over the Palestinian economy, arbitrary arrests, curfews, etc.

Judging by IKEA’s answer, the company has not yet understood the seriousness of the situation. It is time that we consumers make it clear to IKEA that we do not accept their actions. It is also high time that our politicians act forcefully to ensure that IKEA immediately ceases a conduct that violates international law.

[1] http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/5AA254A1C8F8B1CB852560E50075D7D5
[2] http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&code=mwp&case=131&k=5a

Swedish

IKEA bidrar till en bättre vardag för de många bosättarna

IKEA levererar varor till illegala israeliska bosättningar i det ockuperade palestinska området. IKEAs svar på kritiken är att “IKEA varuhus har funnits i Israel för de många människorna sedan 2001” och att “IKEAs vision är att bidra till en bättre vardag för de många människorna.”

Jovisst är de många, bosättarna. En halv miljon närmare bestämt, som bor på stulen palestinsk mark. Och visst får de många bosättarna en bättre vardag när de kan få möbler hemlevererade.

Vidare svarar IKEA: “Vi välkomnar naturligtvis alla till våra varuhus och behandlar alla lika oavsett etnisk bakgrund, religion, kön, politisk tillhörighet eller bostadsort.”

IKEA välkomnar alla, oavsett om de är inblandade i ockupation, apartheid och förtryck. Oavsett om deras bostadsort är illegal och marken de byggt sina bostäder på är stulen från fördrivna palestinier. IKEA gör mer än så; IKEA kör hem möbler till bosättarna, på vägar som också anlagts på ockuperad palestinsk mark och som bara israeler får använda.

IKEAs direkta stöd till bosättningar bryter mot både internationell rätt, FN-resolutioner, EUs och den svenska regeringens riktlinjer. FNs säkerhetsråds resolution 465 förbinder stater att ej tillhandahålla stöd till bosättningar på ockuperad mark [1]. Internationella domstolens utlåtande 2004 klargör att muren på ockuperad mark, med dess åtföljande system och bosättningar, är olagliga och att stater är förbundna att ej erkänna samt ej stödja denna olagliga situation [2].

Dessutom gör sig IKEA delaktiga i Israels apartheidsystem. Att majoriteten av palestinierna saknar rörelsefrihet och därmed inte kan besöka IKEA varuhus och ej heller erbjuds hemleveranser av IKEA, är en bit i pusslet av segregerade områden, segregerat rättsväsende, och segregerade ekonomiska förhållanden. Systemet yttrar sig i murar, vägspärrar, beslagtagna vattenresurser och jordbruksmarker, husrivningar, israelisk kontroll över den palestinska ekonomin, godtyckliga arresteringar, utegångsförbud, etc.

Att döma av IKEAs svar tycks företaget ännu inte ha förstått allvaret i situationen. Det är dags att vi konsumenter gör det tydligt för IKEA att vi inte accepterar deras agerande. Det är också hög tid att våra politiker agerar kraftfullt för att se till att IKEA omedelbart upphör med ett förfarande som bryter mot internationell rätt.

[1] http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/5AA254A1C8F8B1CB852560E50075D7D5
[2] http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&code=mwp&case=131&k=5a

Advertisements

Tags: , , , ,


%d bloggers like this: